TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Khác với các thủ tục đăng ký kinh doanh khác, giải thể doanh nghiệp là thủ tục cần phải tiến hành với khá nhiều cơ quan ban ngành và cần khoảng thời gian tương đối dài thì mới có thể thực hiện được.

Vậy, quy trình cụ thể để tiến hành thủ tục này thế nào? Chúng tôi xin được giải đáp trong bài viết tư vấn giải thể doanh nghiệp ngày hôm nay. Để được tư vấn giải thể doanh nghiệp miễn phí, vui lòng liên hệ Luật Loan Loan.

Khái quát về giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Nói đơn giản, giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp (Như tài sản, thuế, giấy tờ pháp lý..).

Để có thể thực hiện việc giải thể, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện như sau.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về vấn đề này như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp trong nội bộ công ty theo quy định mới cập nhật

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Khoản 1, Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020.  Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 •  Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 •  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Phương án giải quyết nợ

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

tư vấn giải thể doanh nghiệp
tư vấn giải thể doanh nghiệp

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Biên bản họp

Về hình thức, nội dung của biên bản họp pháp luật hiện nay không quy định khuôn mẫu bắt buộc.

Lưu ý về thời gian gửi hồ sơ:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân (với Doanh nghiệp tư nhân), Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (với Công ty TNHH), Hội đồng quản trị (với Công ty cổ phần) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ khi thực hiện giải thể doanh nghiệp theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Để được tư vấn cụ thể hơn, vui lòng đến tổng đài tư vấn giải thể doanh nghiệp 

Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới

Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành đăng tải quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hướng dẫn:

Đăng ký qua mạng điện tử => Chọn phương thức nộp hồ sơ => Chọn mục “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” => Điền thông tin doanh nghiệp => Chọn mục “Thông báo quyết định giải thể” => Chọn tài liệu và tiếp tục thực hiện theo chỉ dẫn tại Cổng thông tin.

Thủ tục tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp tiến hành xong bước Công bố thông tin thì gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp.

Trong vòng 7-15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp không tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu, có thể bỏ qua bước này.

Thủ tục tại cơ quan Thuế

 • Gửi Công văn xin đóng mã số thuế lên cơ quan thuế.
 • Đóng các loại thuế còn nợ.
 • Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế thì Cục thuế ra quyết định đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục với cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doan, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và thông báo chấm dứt sử dụng con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị ( với công ty cổ phần), thành viên Hội đồng thành viên (với công ty trách nhiệm hữu hạn), chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục tại cơ quan công an

Với những doanh nghiệp có Giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp thì gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

Với những doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp thì bỏ qua bước này.

Lưu ý về việc trả dấu cho cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp chỉ nên trả dấu cho cơ quan công an sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh đã có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu.

Bởi vì nếu việc này được thực hiện trước khi cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo thì những văn bản, biểu mẫu sau đó sẽ không được đóng dấu đầy đủ, gây khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tổng hợp các tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện giải thể doanh nghiệp

Sau đây, Tư vấn Loan Loan xin được tổng hợp lại tất cả các tài liệu cần phải chuẩn bị để thực hiện giải thể doanh nghiệp, bao gồm:

 • Biên bản họp giải thể.
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Công văn xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan
 • Công văn xin đóng mã số thuế
 • Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng.
 • Báo cáo thanh lý tài sản
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo hủy dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
 • Giấy tờ chứng thực thân phận của cá nhân nộp hồ sơ

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng thông qua việc tư vấn giải thể doanh nghiệp và tiến hành làm thủ tục giải thể với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất.

Cam kết khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ, chính xác, tận tình các nội dung cần thiết cho quá trình giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cơ bản giải đáp cho Quý bạn đọc liên quan đến quy trình giải thể doanh nghiệp. Nếu Quý bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Loan Loan luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý bạn đọc những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ  để được tư vấn cụ thể.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775