Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ là một trong những hoạt động của các doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có công ty cổ phần. Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của công ty. Tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư. Hiện nay, đa số các công ty cổ phần khi đã xây dựng được chỗ đứng trên thị trường đều có nhu cầu tăng thêm nguồn vốn điều lệ công ty qua đó giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, tăng vốn điều lệ công ty khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Những quy định về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Căn cứ vào Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại trong công ty, và đã được các cổ đông đăng ký mua và ghi nhận trong Điều lệ của công ty.

Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tùy theo mức độ phát triển cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh việc phải thực hiện thay đổi vốn điều lệ tăng hay giảm phải áp dụng theo quy định của pháp luật.

Khi nào cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty muốn gia tăng về hạn mức vay từ ngân hàng;

Tăng độ tin cậy của công ty với các chủ nợ và các đối tác kinh doanh;

Hạn chế về sự thâu tóm đối với một số cổ đông trong trong công ty.

Gia tăng tính ổn định, hiệu quả và phát triển công ty và có nguồn vốn để thực hiện đầu tư cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần để làm tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán. Bằng cách này, công ty cổ phần vô cùng dễ dàng trong việc huy động vốn.

Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành cũng liệt kê các hình thức chào bán cổ phần như sau:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: (Được quy định tại Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020) Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này cho tất cả cổ đông hiện hữu trong công ty theo tỷ lệ hiện có của cổ đông.

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này ra công chúng. Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng được thực hiện pháp luật chứng khoán.

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ. Quy định chi tiết về hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần thực hiện tăng vốn điều lệ với cơ quan có thẩm quyền bằng một trong 03 hình thức được liệt kê ở trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tuỳ thuộc vào mong muốn và điều kiện của doanh nghiệp, công ty cổ phần có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức được liệt kê ở mục trên để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu có sẵn trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Văn bản của phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp dành cho nhà đầu tư nước ngoài nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Giấy xác nhận về việc góp vốn của cổ đông mới (trong trường hợp có thêm cổ đông mới).

– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần thì ngoài thành phần hồ sơ được liệt kê ở trên cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau:

– Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thể hiện số lượng cổ phần chào bán;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khi kết thúc các đợt chào bán cổ phần.

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần riêng lẻ thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ để lưu trữ tại công ty mà không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

– Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

– Phương án của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phiếu ra công chúng thì việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bước 3: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần với cơ quan có thẩm quyền

Công ty cổ phần sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được liệt kê ở trên và nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về vốn điều lệ.

– Thời hạn xử lý: 03 – 05 ngày làm việc, chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện số vốn mới. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ, chuyên viên sẽ gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chó đúng quy định

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

– Đăng bố cáo thông tin thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp nộp lệ phí để tiến hành đăng bố cáo thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin mới.

– Nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài

Được áp dụng khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp các tờ khai sau cho cơ quan thuế trễ nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi vốn điều lệ:

+ Kê khai và nộp tờ khai mẫu 08;

+ Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung thông qua chữ ký số;

Như vậy, khi có sự thay đổi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Lưu ý về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi có nhu cầu tăng vốn rất đơn giản, miễn sao doanh nghiệp phải đáp ứng về thời hạn và phương thức thực hiện việc góp vốn thì doanh nghiệp muốn tăng vốn thời điểm nào cũng được, không như việc giảm vốn điều lệ phải đáp ứng rất nhiều quy định của pháp luật;

Vốn điều lệ của công ty thể hiện sẽ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đã ghi nhận, do đó doanh nghiệp khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ cần cân nhắc đến tính chịu trách nhiệm về tài sản của doanh nghiệp mình;

Khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần các cổ đông phải cam kết góp đủ số vốn trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần cổ đông nên thực hiện việc góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản và có đăng ký mẫu 08/MST với cơ quan thuế quản lý.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775