THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức hoạt động là điều thường xuyên xảy ra.

Xét tình hình thực tế của Công ty, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để giải quyết sao cho phù hợp với những vấn đề khó khăn hay những hướng phát triển mới cho Công ty.

Chuyển đổi loại hình Công ty khi doanh nghiệp muốn thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, thay đổi vố điều lệ, hay doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện số lượng thành viên tối thiểu trong loại hình doanh nghiệp đã đăng kí,… Doanh nghiệp sẽ làm thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định những vấn đề liên quan đến chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.

Những hình thức chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình Công ty cổ phần

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang loại hình Công ty cổ phần

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên sang loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Một số lưu ý trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Không thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình Công ty từ loại hình Công ty TNHH, Công ty cổ phần sang loại hình Doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân cũng không được chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH

Đối với hình thức chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang công ty cổ phần, số lượng thành viên đáp ứng tại thời điểm chuyển đổi tối thiểu là 3 thành viên. Dưới 3 thành viên thì không thực hiện được thủ tục trên.

Một số điều kiện khác để đáp ứng việc chuyển đổi loại hình Công ty theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện: tư vấn pháp luật thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ  theo yêu cầu. Sau đó nộp cho Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng kí chuyển đổi.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của: Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên).Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, một số giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ xác nhận việc tặng, cho phần quyền sở hữu của công ty. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp: 5-7 ngày

Tham khảo thêm về Thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.Thành phần hồ sơ được quy định cụ thể tại Điều 26 Nghị định 01/2021 NĐ-CP của Chính Phủ về Đăng kinh doanh nghiệp.

Điều luật trong nghị định 01/2021 NĐ-CP quy định về các  trường hợp chuyển đổi loại hình Công ty

Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty chuyển đổi 

Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty chuyển đổi

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

Danh sách thành viên

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn

Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Sau khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, Công ty sẽ thực hiện những thủ tục còn lại liên quan đến xin cấp đổi con dấu, thuế  (thông báo cho cơ quan thuế).

Đến với Luật Loan Loan, Qúy khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty sao cho phù hợp với tình hình hoạt động trên thực tế của Công ty mình. chúng tôi sẽ đại diện cho Qúy khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện các khâu soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả cho Qúy khách hàng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, Qúy khách hành vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775