Quy trình kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là một hoạt động nhằm tiết kiệm và bảo vệ nguồn năng lượng, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, chất lượng cuộc sống. Kiểm toán năng lượng là một quá trình quan trọng nên nó phải tuân thủ một quy trình rất chặt chẽ. Vậy quy trình kiểm toán năng lượng diễn ra như thế nào, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của Luật Rong Ba dưới đây

Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là hoạt động kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra.

Công việc của kiểm toán năng lượng bao gồm: Đo kiểm xác định định mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của nhà máy, trong quá trình kiểm toán năng lượng sẽ tìm thấy những cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó giúp cho Doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội đầu tư nhằm sử dụng tối ưu hóa năng lượng giúp giảm chi phí giá thành đầu vào cho sản phẩm từ đó tăng tính cạnh tranh của công ty. 

Quy trình kiểm toán năng lượng cơ bản 

Quy trình kiểm toán năng lượng được áp dụng thường thay đổi phụ thuộc vào phạm vi của công tác kiểm được đề xuất, kích cỡ và kiểu loại của các thiết bị cần kiểm toán. Thông thường, công tác kiểm toán được thực hiện theo các bước sau đây, với điều tra sơ bộ được tiến hành đối vời kiểm toán sơ bộ.

Bước 1: Lập kế hoạch cho toàn bộ dự án, bao gồm việc xác lập các mục đích kiểm toán, phân chia nhà máy thành các phòng ban, bộ phận hoạt động hoặc các trung tâm hạch toán riêng, (nếu thấy phù hợp), lựa chọn các thành viên cho đội kiểm toán, giao nhiệm vụ, liệt kê và liên kết, kết nối các thiết bị đo kiểm cần thiết;

Bước 2: Thực hiện khảo sát, quan sát sơ bộ tình hình vận hành của nhà máy, các dây chuyền sản xuất và của các thiết bị được sử dụng trong nhà máy;

Bước 3: Thu thập các số liệu cơ bản về sản xuất và tiêu thụ năng lượng từ các phòng ban / trung tâm hạch toán, sử dụng các bảng ghi chép 

Bước 4: Thực hiện các vận hành thử nghiệm để thu thập thêm các thông tin / số liệu về đặc tính vận hành của các thiết bị chuyên dụng, các phân xưởng riêng. Tại một vài cơ sở, có thể cần thiết phải bố trí thêm các điểm lấy mẫu hoặc các vị trí đó

Bước 5: Tính toán cân bằng năng lượng và hiệu suất

Bước 6: Nhận dạng các thủ tục quản lý năng lượng cần được cải thiện, xác định tiềm năng tiết kiệm nếu thấy phù hợp

Bước 7: Nhận dạng các thủ tục vận hành và bảo dưỡng cần được cải thiện, xác định tiết kiệm năng lượng có thể nhận được, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể để thực hiện các biện pháp có giá trị

Bước 8: Nhận dạng các cải thiện có chi phí nhỏ, xác định chi phí thực hiện, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị các bước thực hiện các đầu tư tài chính hấp dẫn (cần phải nhận dạng rõ ai sẽ làm cái gì và khi nào làm)

Bước 9: Nhận dạng các cải thiện có chi phí lớn, xác định chi phí, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị các bước thực hiện chi tiết đối với các giải pháp có thời gian hoàn vốn hấp dẫn (như bước 7)

Bước 10: Chuẩn bị báo cáo cho ban quản lý nhà máy, tóm tắt lại những thực tế và những đề xuất của công tác kiểm toán, bao gồm tất cả các số liệu thu thập được, và những thông tin về thủ tục phương pháp được sử dụng trong các mục lục kỹ thuật. Báo cáo còn có thể có cả những đề xuất cho các đích / tiêu chí cải thiện hiệu suất năng lượng, trên cơ sở các số liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán và phân tích, và cần phải nhận dạng một chương trình hành động rõ ràng để thực hiện.

Trong việc thực hiện các bước nêu trên, cần lưu ý các điểm dưới đây:

Lập kế hoạch cho dự án về bản chất là xác lập khuôn khổ thực hiện cho các hoạt động kiểm toán năng lượng, và không thể xem nhẹ tầm quan trọng của bước này. Một điều kiện bắt buộc là các kế hoạch cụ thể phải được chuẩn bị để giao nhiệm vụ và quy định các yêu cầu và thời gian thực hiện công việc đối với tất cả các cá nhân và các bên liên quan. Công tác lập kế hoạch bao gồm:

Xác định mục đích và giới hạn phạm vi của công việc (kiểm toán năng lượng có thể là KTSB – PEA, KTCT – DEA hoặc là công việc kiểm toán định kỳ hàng năm, nó có thể được thực hiện nhằm nhận dạng các nguồn phế thải dễ nhận biết hoặc để phân tích các cải tạo hệ thống cụ thể, nó có thể được thực hiện để xây dựng các tiêu chuẩn hoặc đề ra các tiêu chí tiết kiệm)

Phân chia nhà máy thành các phân xưởng / bộ phận nhỏ (thông thường, ta luôn mong muốn thiết lập một hệ thống tính toán chi phí năng lượng và các tiêu chuẩn năng lượng trên cơ sở các trung tâm tự trả tiền tiêu thụ năng lượng, chúng là những phần tử nhỏ bé nhất của nhà máy như một phân xưởng, một quá trình chế biến, một tòa nhà, v.v, mà ta có thể đo đếm được các nguồn năng lượng cung cấp đầu vào và năng lượng hữu ích hoặc tiêu phí tại từng phần tử đó.

Giao nhiệm vụ điều tra và phân tích: các thành viên của đội kiểm toán sẽ có nhiệm vụ thu thập và phân tích các số liệu thông tin hiện có tại nhà máy, tham quan nhà máy để thực hiện các thử nghiệm với các thiết bị cầm tay, để tính toán cân bằng năng lượng và hiệu suất, để nhận dạng và phân tích các cơ hội tiết kiệm năng lượng, và để chuẩn bị báo cáo cuối cùng.

Kiểm toán năng lượng thường đòi hỏi việc thu thập các số liệu năng lượng khác nhau và các số liệu sản xuất liên quan. Mục đích cơ bản của việc thu thập số liệu là để xác định lượng năng lượng cung cấp cho nhà máy và sau đó năng lượng hữu ích sẽ được cấp đến đâu. Việc thu thập dữ liệu này sẽ giúp cho kiểm toán viên có thể vạch ra được mức sử dụng điện năng của từng khu vực trong nhà máy, các tổn thất năng lượng có thể từ đó có thể đưa ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng làm giảm giá thành sử dụng năng lượng trên sản phẩm, dịch vụ của xí nghiệp. Các số liệu cơ sở thường được thu thập là:

Sơ đồ khối quy trình sản xuất, công nghệ của quy trình sản xuất

Tiêu thụ năng lượng theo loại năng lượng, theo phân xưởng, theo các thiết bị chính của máy sản xuất, theo tháng, năm và theo hộ tiêu thụ cuối cùng (ví dụ chiếu sáng, nhiệt quá trình, v.v)

Số liệu về cân bằng vật chất (vật liệu thô, sản phẩm trung gian và cuối cùng, tận dụng các sản phẩm phế thải, sản xuất các sản phẩm phụ để sử dụng lại)

Chi phí năng lượng và các thông số về giá năng lượng

Số liệu về việc cung cấp các dịch vụ phụ / ngoại vi như nước làm mát, khí nén, hơi,v.v

Các nguồn cung cấp năng lượng (điện từ lưới điện, hoặc tự sản xuất thông qua hệ thống đồng phát – cogeneration)

Các bước quản lý năng lượng và chương trình đào tạo về nhận thức năng lượng trong phạm vi nhà máy.   

Các loại kiểm toán năng lượng

Kiểm toán sơ bộ (Walk Through Assessment):

L à hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.

Các bước thực hiện :

 • Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…
 • Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ
 • Nhận dạng dòng năng lượng.
 • Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
 • Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục
 • Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Khả năng tiết kiệm có thể (ước lượng)
 • Chi phí thực hiện khảo sát định lượng sâu hơn

Kiểm toán năng lượng tổng thể (Energy Survey and Analysis):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Các bước thực hiện:

 • Thu thập và phân tích số liệu quá khứ.
 • Khảo sát và kiểm tra các vị trí cần đo lường, thu thập số liệu, lấy mẫu (nếu cần).
 • Nhận dạng giải pháp.
 • Lập bảng kế hoạch thu thập số liệu tại chỗ.
 • Tiến hành thu thập số liệu tại chỗ.
 • Khảo sát thị trường để xác định mức độ sẵn có về công nghệ và giá thiết bị (nếu có).
 • Phân tích tính khả thi về kĩ thuật của các giải pháp.
 • Phân tích tính khả thi về kinh tế, chi phí/ lợi ích đầu tư của giải pháp.
 • Phân tích mức độ ưu tiên của giải pháp (theo yêu cầu của doanh nghiệp).

Nội dung kết quả thông tin thể hiện:

 • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
 • Mức đầu tư của từng giải pháp
 • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
 • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếu cần, tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)
quy trình kiểm toán năng lượng
quy trình kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng chi tiết ( Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích s â u hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.

Các bước  thực hiện :

 • Thu thập số liệu quá khứ của đối tượng đề án (thiết bị, dây chuyền, phương án …)

 Vận hành.

Năng suất.

Tiêu thụ năng lượng…

 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

 Tập quán vận hành.

Đo lường tại chỗ…

 • Xây dựng giải pháp

 Lập danh sách các phương án chi tiết có thể áp dụng.

 • Khảo sát, đo lường. thử nghiệm, theo dõi hoạt động của các thiết bị, đối tượng.

Tập quán vận hành.

 Đo lường tại chỗ.

Xử lí số liệu.

 • Khảo sát thị trường (nếu cần)
 • Phân tích phương án.

Lợi ích của kiểm toán năng lượng:

Kiểm toán năng lượng mang lại cho các doanh nghiệp những lợi ích như sau:

Bước đầu triển khai dự án tiết kiệm năng lượng, với điều kiện quá trình thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học.

Là tiền đề giúp các cơ sở và doanh nghiệp thực hiện hoạt động tiết kiệm năng lượng

Đảm bảo một hệ thống quản lý năng lượng bền vững trong doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp luật theo các quy định trong văn bản pháp luật cũng như các nghị định và thông tư liên quan.

Tiết kiệm chi phí năng lượng, tiết kiệm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Giảm bớt sự ô nhiễm, phát thải, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 Chu kỳ kiểm toán năng lượng là bao nhiêu?

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm như sau:

 1. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Luật này đối với lĩnh vực hoạt động có liên quan, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm còn có trách nhiệm:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

– Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc ;

– Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Dựa vào quy định của pháp luật, đơn vị bạn sẽ không cần phải tiến hành kiểm toán năng lượng lại cho chu kỳ 2019 – 2020.

Mục tiêu kiểm toán năng lượng

Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng hiện tại Nhà máy/toà nhà;

Nhận dạng và phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý và giảm chi phí, gồm:

Khảo sát chi tiết từng khu vực tiềm năng và nhận dạng các cơ hội TKNL

Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật

Phân tích chi phí và lợi ích

Xây dựng phương án/ kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

Lập báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết, theo quy định của Thông tư 25/2020/TT-BCT,

Hỗ trợ lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 1 năm và 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả gửi cho Sở Công Thương theo Luật định.

Hỗ trợ các biểu mẫu áp dụng mô hình quản lý năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật định

Trên đây là các quy định về báo cáo kiểm toán năng lượng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo kiểm toán năng lượng và những vấn đề  pháp lý liên quan, hãy liên hệ luật rong ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775