Để đạt được chứng nhận ISO 50001 doanh nghiệp cần trải qua 2 giai đoạn đó là xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng, Đánh giá Chứng nhận cụ thể về hai giai đoạn này như sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng

+ Việc đầu tiên doanh nghiệp cần xác định rõ xem mục đích mà mình mong muốn khi xây dựng EnMS.

+ Thành lập ban chỉ đạo ISO.

+ Thực hiện đào tạo nội bộ đặc biệt với các nhân sự tại các SEU chính.

+ Biên soạn hệ thống tài liệu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, trọng tâm vào các mục đã đề cập tại phần III.

+ Vận hành áp dụng.

+ Đánh giá nội bộ và tìm kiếm cơ hội cải tiến.

Giai đoạn 2: Đánh giá Chứng nhận

+ Đăng ký chứng nhận với các Tổ chức Chứng nhận ISO 50001.

+ Thực hiện đánh giá chứng nhận.

+ Khắc phục sau đánh giá.

+ Cấp Chứng chỉ.