iso 25000

iso 25000

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay, chất lượng sản phẩm cùng với chất lượng quy trình là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phát triển phần mềm ngày nay.

Vì thế, các tiêu chuẩn iso 25000, hệ thống và yêu cầu chất lượng phần mềm và đánh giá (hình vuông) loạt các tiêu chuẩn đang được phát triển.

Vậy iso 25000 là tiêu chuẩn như thế nào, nó có những ưu điểm hay đem lại những lợi ích gì cho các doanh nghiệp khi ứng dụng vào quy trình đánh giá chất lượng lượng sản phẩm?

Trong bài viết dưới đây Luật Loan Loan sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 25000.

Hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Chứng nhận iso 25000 là gì?

Chứng nhận iso 25000 cung cấp hướng dẫn sử dụng loạt Tiêu chuẩn Quốc tế mới có tên là yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm (SQuaRE).

Mục đích của ISO / IEC 25000: 2014 là cung cấp tổng quan chung về nội dung SQuaRE, các mô hình tham chiếu chung và định nghĩa, cũng như mối quan hệ giữa các tài liệu, cho phép người sử dụng Hướng dẫn hiểu rõ về các loạt tiêu chuẩn đó, theo mục đích sử dụng của chúng.

Nó cũng chứa phần giải thích về quá trình chuyển đổi giữa tiêu chuẩn ISO / IEC 9126 cũ sang loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 14598 và SQuaRE.

Ưu điểm của tiêu chuẩn iso 25000

Mục tiêu chung của việc tạo ra bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là để chuyển sang một chuỗi được tổ chức hợp lý, phong phú và thống nhất bao gồm hai quy trình chính: đặc tả yêu cầu chất lượng phần mềm và hệ thống và đánh giá chất lượng phần mềm, được hỗ trợ bởi hệ thống và quy trình đo lường chất lượng phần mềm.

Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là hỗ trợ những người phát triển và có được các hệ thống và sản phẩm phần mềm với đặc điểm kỹ thuật và đánh giá các yêu cầu chất lượng.

Nó thiết lập các tiêu chí cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm, đo lường và đánh giá chúng.

Nó bao gồm một mô hình chất lượng gồm hai phần để gắn định nghĩa của khách hàng về chất lượng với các thuộc tính của quá trình phát triển.

Các bộ tiêu chuẩn iso 25000: 2014

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2500n, Bộ phận quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2501n, Bộ phận mô hình chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2502n, Bộ phận đo lường chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2503n, Bộ phận yêu cầu chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2504n, Bộ phận Đánh giá Chất lượng.

Để hình dung rõ hơn về tiêu chuẩn này chúng ta cần đi tìm hiểu về các bộ tiêu chuẩn của tiêu chuẩn 25000 iso.

Bộ tiêu chuẩn iso 25000

Chuỗi tiêu chuẩn iso 25000, còn được gọi là SQuaRE (Yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm), có mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

Tiêu chuẩn iso 25000 là kết quả của sự phát triển của một số tiêu chuẩn khác; cụ thể là từ ISO / IEC 9126, xác định mô hình chất lượng để đánh giá sản phẩm phần mềm và ISO / IEC 14598, xác định quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm. Loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 25000 bao gồm năm bộ phận.

ISO / IEC 2500n – Bộ phận quản lý chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này xác định tất cả các mô hình, thuật ngữ và định nghĩa chung được tất cả các tiêu chuẩn khác từ loạt SQuaRE đề cập đến. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Iso 25000 – Hướng dẫn về SQuaRE: Cung cấp mô hình kiến ​​trúc SQuaRE, thuật ngữ, tổng quan tài liệu, người dùng dự kiến ​​và các phần liên quan của sê-ri cũng như các mô hình tham chiếu.

ISO / IEC 25001 – Hoạch định và Quản lý: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho một chức năng hỗ trợ chịu trách nhiệm quản lý các đặc tả và đánh giá các yêu cầu của sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 2501n – Bộ phận Mô hình Chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này trình bày các mô hình chất lượng chi tiết cho hệ thống máy tính và sản phẩm phần mềm, chất lượng đang sử dụng và dữ liệu. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25010 – Mô hình chất lượng phần mềm và hệ thống: Mô tả mô hình, bao gồm các đặc điểm và đặc điểm phụ, về chất lượng sản phẩm phần mềm và chất lượng phần mềm đang được sử dụng.

ISO / IEC 25012 – Mô hình chất lượng dữ liệu: xác định mô hình chất lượng dữ liệu chung cho dữ liệu được lưu giữ ở định dạng có cấu trúc trong hệ thống máy tính.

Nó tập trung vào chất lượng của dữ liệu như một phần của hệ thống máy tính và xác định các đặc điểm chất lượng cho dữ liệu đích được sử dụng bởi con người và hệ thống.

ISO / IEC 2502n – Bộ phận đo lường chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này bao gồm mô hình tham chiếu đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm, các định nghĩa toán học về các thước đo chất lượng và hướng dẫn thực hành để áp dụng chúng.

iso 25000
iso 25000

Các biện pháp đã trình bày áp dụng cho chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang sử dụng. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25020 – Mô hình tham chiếu và hướng dẫn đo lường: Trình bày giải thích giới thiệu và mô hình tham chiếu chung cho các yếu tố đo lường chất lượng, các thước đo về chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang được sử dụng.

Đồng thời cung cấp hướng dẫn cho người dùng để lựa chọn hoặc phát triển và áp dụng các biện pháp.

ISO / IEC 25021 – Các yếu tố đo lường chất lượng: Xác định một tập hợp các thước đo cơ sở và dẫn xuất được khuyến nghị, nhằm mục đích sử dụng trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Tài liệu mô tả một tập hợp các thước đo có thể được sử dụng làm đầu vào cho chất lượng sản phẩm phần mềm hoặc đo lường chất lượng phần mềm đang sử dụng.

ISO / IEC 25022 – Đo lường chất lượng đang được sử dụng: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng đang được sử dụng.

ISO / IEC 25023 – Đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống.

ISO / IEC 25024 – Đo lường chất lượng dữ liệu: Xác định các biện pháp chất lượng để đo lường định lượng chất lượng dữ liệu theo các đặc tính được xác định trong ISO / IEC 25012.

ISO / IEC 2503n – Bộ phận yêu cầu chất lượng

Tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này giúp xác định các yêu cầu chất lượng. Các yêu cầu chất lượng này có thể được sử dụng trong quá trình khơi gợi các yêu cầu chất lượng cho một sản phẩm phần mềm được phát triển hoặc làm đầu vào cho quá trình đánh giá. Sự phân chia này bao gồm tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25030 – Yêu cầu chất lượng: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho quá trình được sử dụng để phát triển các yêu cầu chất lượng, cũng như các yêu cầu và khuyến nghị đối với các yêu cầu chất lượng.

ISO / IEC 2504n – Bộ phận đánh giá chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn để đánh giá sản phẩm phần mềm. Bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25040 – Mô hình và hướng dẫn tham chiếu đánh giá: Chứa các yêu cầu chung về đặc tả và đánh giá chất lượng phần mềm.

Cung cấp khung đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm và nêu các yêu cầu đối với phương pháp đo lường và đánh giá sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25041 – Hướng dẫn đánh giá cho nhà phát triển, người mua và người đánh giá độc lập: Cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn cho người phát triển, người tiếp thu và người đánh giá độc lập về hệ thống và sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25042 – Mô-đun đánh giá: Xác định cấu trúc và nội dung của tài liệu sẽ được sử dụng để mô tả mô-đun đánh giá.

Các mô-đun đánh giá này chứa đặc điểm kỹ thuật của mô hình chất lượng (nghĩa là đặc tính, đặc điểm phụ và sản phẩm hoặc chất lượng tương ứng trong các biện pháp sử dụng), dữ liệu liên quan và thông tin về ứng dụng của nó.

ISO / IEC 25045 – Mô-đun đánh giá khả năng phục hồi: Cung cấp đặc điểm kỹ thuật để đánh giá đặc điểm phụ của khả năng phục hồi được xác định theo đặc trưng về độ tin cậy của mô hình chất lượng.

Phần mở rộng SQuaRE (ISO / IEC 25050 đến ISO / IEC 25099) được chỉ định để chứa các Tiêu chuẩn quốc tế và / hoặc Báo cáo kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hệ thống hoặc phần mềm đề cập đến các lĩnh vực ứng dụng cụ thể hoặc có thể được sử dụng để bổ sung cho một hoặc nhiều Tiêu chuẩn quốc tế SQuaRE.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 25000 của Luật Loan Loan

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 25000 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận 25000 iso của chúng tôi.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775