Chứng chỉ năng lực nhà thầu

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng được phân thành nhiều loại theo xếp hạng I, II, III. Nếu muốn xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Muốn được cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng thì tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo đúng lĩnh vực và xếp hạng công trình.

Các thông tư, nghị định chỉ rõ điều chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng phải có giấy quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

Tiếp theo đây luật Loan Loan sẽ gửi tới quý khách hàng các thông tin về chứng chỉ năng lực nhà thầu.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu là gì?

Chứng chỉ năng lực của nhà thầu là bản đánh giá vắn tắt của Bộ xây dựng/Sở xây dựng cấp cho các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ được phân thành 3 hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3.

Vậy để xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu, thì cần phải đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ yêu cầu như thế nào? Cơ quan thẩm quyền nào cấp chứng chỉ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Viện quản lý xây dựng chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cấp chứng chỉ năng lực xây dựng nhà thầu

Luật Xây dựng 50/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;

Thông tư số 08/2018/TT-BXD thay thế thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng nhà thầu  của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng;

Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc phân cấp công trình xây dựng;

Nhà thầu có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia dự thầu không?

Theo quy định tại điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP thì tổ chức khi tham gia thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Tại khoản 6 điều 111 Luật xây dựng: Nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.

Điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

Các điều kiện chung:

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ nhà thầu hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên môn cấp.

Điều kiện cụ thể đối với từng hạng:

Chứng chỉ nhà thầu hạng 1: Quy định công ty phải có hợp đồng kinh tế thực hiện trước tháng 9 năm 2016. Tối thiểu phải có 1 hợp đồng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng hạng 2 đã được nghiệm thu hoàn thành đối với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ. (Ví dụ: Muốn xin thi công dân dụng hạng 1: Thì phải có hợp đồng thi công dân dụng hạng 1 ký trước thời điểm tháng 9/2016 và đã có nghiệm thu hoàn thành hoặc 2 hợp đồng hạng 2 đã nghiệm thu).

Chứng chỉ nhà thầu hạng 2: Quy định có ít nhất 1 hợp đồng kinh tế hạng 2 hoặc 2 hợp đồng hạng 3 đã được nghiệm thu hoàn thành.

Chứng chỉ nhà thầu hạng 3: Yêu cầu có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và nhân sự có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Dịch vụ tư vấn cấp xin chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng hạng 2, 3 nói riêng và toàn quốc nói chung sau đó mới có thể hỗ trợ chính xác. Phương thức xếp hạng, đánh giá điểm còn phụ thuộc vào điều kiện riêng với từng tổ chức, đơn vị. Cụ thể như sau:

Chứng chỉ năng lực nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Tổ chức, đơn vị phải có tối thiểu 5 nhân viên có chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 2,3

Người đóng vai trò chủ chốt trong tổ chức, đơn vị đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng phải có chứng chỉ hành nghệ hạng tương ứng với công việc.

Có tối thiểu 20 người chuyên môn phù hợp với công việc và loại hình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu khảo sát xây dựng

Đơn vị, tổ chức đăng ký xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng có tối thiểu 3 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III.

Có tối thiểu 5 nhân viên thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Có ít nhất 5 người có chứng chỉ thiết kế , thẩm tra thiết kế hạng III.

Nhân viên đóng vai trò chủ chốt phải có chứng chỉ chành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Có ít nhất 3 người có khả năng làm chủ nhiệm để lập dự án nhóm C thuộc lĩnh vực lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Nhân viên đóng vai trò chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 10 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu thi công xây dựng công trình

Có ít nhất 1 người có khả năng chỉ huy trưởng công trường hạng III theo đăng ký chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đề nghị.

Nhân viên phụ trách chuyên môn phải có trình độ nghề nghiệp tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng,  có chuyên môn phù hợp với công trình.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu quản lý dự án đầu tư xây dựng

Có ít nhất 5 người có năng lực để làm giám đốc quản lý dự án đầu tư nhóm C.

Nhân viên phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dụng hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 10 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Tổ chức, đơn vị có nguyện vọng xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng cần có tối thiểu 5 người có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại hình chứng chỉ hạng II, III Chứng chỉ năng lực nhà thầu quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

Đơn vị, tổ chức phải có ít nhất 3 người sở hữu chứng chỉ hành nghề tương ứng hạng II, III.

Có ít nhất 5 nhân viên có nghiệp vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu kiểm định xây dựng

Đơn vị, tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng cần có ít nhất 5 người sở hữu chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thi công – kiểm định xây dựng hạng II, III.

Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định nêu trên phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chứng chỉ năng lực

Khi lập hồ sơ mời thầu các gói về xây lắp có đưa thêm tiêu chí đánh giá về điều kiện năng lực hoạt động của nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là quy định bắt buộc đối với tất cả các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng.

Các gói thầu doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu thầu phải có năng lực phù hợp mới được ký kết hợp đồng với chủ đầu tư.

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện năng lực (thiết kế, thi công, giám sát, khảo sát…) sẽ được hội đồng là bộ xây dựng và sở xây dựng xét duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp mã riêng duy nhất cho doanh nghiệp để dễ quản lý, trách nhầm lẫn và làm “giả”.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu, giấy chứng nhận năng lực nhà thầu được xếp hạng như thế nào?

Căn cứ tiêu chí để xếp hạng, phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu trên theo quy định tại nghị định 100/2018/NĐ-CP. Các cá nhân của tổ chức có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề do sở xây dựng cấp trước đây không ghi “Hạng”) phải kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và “Hạng” của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số VI của nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xấy dựng

Bộ hồ sơ xin cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng quy định tại nghị định 100/2018;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức công chứng;

Bản kê khai danh sách chủ chốt trong công ty, xác nhận kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân.

Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm hợp đồng và biên bản bàn hoàn thành của nhà thầu xây dựng.

Bản kê khai năng lực tài chính gần nhất; các thiết bị máy móc, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký. (Chỉ áp dụng đối với nhà thầu, công ty xin lĩnh vực khảo sát, thi công).

Các ngành/ nghề lĩnh vực áp dụng chứng chỉ nhà thầu

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng bao gồm các ngành nghề sau:

Khảo sát công trình xây dựng (địa hình, địa chất).

Thiết kế – tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Lập quy hoạch công trình xây dựng.

Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng.

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện, viễn thông….

Giám sát thi công công trình xây dựng.

Chú ý: Một công ty, tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Cục quản lý xây dựng – Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 1, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ nhà thầu xây dựng

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng hạng 1, Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 2 và 3. Tất cả các chứng chỉ có thời hạn 10 năm kể từ ngày ký quyết định cấp.

Trên đây là bài viết của luật loan loan về chứng chỉ năng lực nhà thầu. Nếu còn điều gì thắc mắc liên quan về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775