BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 của Việt Nam.

Vậy những giống cây trồng nào được bảo hộ? Điều kiện bảo hộ giống cây trồng theo quy định hiện nay gồm những gì?

Nhằm bảo hộ quyền lợi của chủ sở hữu pháp luật đã quy định giống cây trồng là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên quyền sở hữu đối với giống cây trồng chỉ được xác lập khi bảo hộ. Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ về điều kiện và thủ tục bảo hộ giống cây trồng. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến thông tin rõ hơn:

Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ Tài chính. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Trồng Trọt.

Thông tư số 33/2009/TT-BNN ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quy định về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

Điều kiện bh giống cây trồng

Để được bảo hộ, Giống cây trồng phải đảm bảo các tiêu chí sau.

Có tính mới.

Tính khác biệt.

Tính đồng nhất.

Tính ổn định.

Những tiêu chí này được giải thích cụ thể như sau.

Tính mới

Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây đó chưa được người có quyền đăng ký (hoặc người được phép của người đó) bán.

Hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một (01) năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu (06) năm đối với giống cây thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn (04) năm đối với giống cây khác.

Tính khác biệt

Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu nó có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây khác. Nó được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Các trường hợp sau được coi là biết đến rộng rãi.

Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào.

Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ. Hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Giống cây trồng mà bản mô tả chi tiết của giống đó đã được công bố.

Tính đồng nhất

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất. Nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan. Trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

Tính ổn định

Giống cây trồng được coi là có tính ổn định. Nếu các tính trạng liên quan của giống cây đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu.

Nó không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống. Hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Các bước đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bao ho giong cay trong  (sau đây gọi là người đăng ký) bao gồm.

Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng nỗ lực và chi phí của mình.

Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng theo hợp đồng hoặc thảo thuận khác.

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng hoặc thừa kế quyền đăng ký.

Đối với giống cây được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng cách sử dụng ngân sách của Nhà nước, tài chính của các dự án dưới sự quản lý của Nhà nước. Quyền đối với giống cây trồng đó thuộc về Nhà nước.

Đặt tên cho giống cây trồng

Người đăng ký phải đề xuất một tên gọi phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước. Tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết thỏa thuận với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng.

Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt. Phân biệt được với tên của các giống cây khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Tên không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây:

Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó.

Vi phạm đạo đức xã hội.

Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó.

Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả.

Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Tên thương mại. Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký.

Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong bằng bảo hộ. Kể cả sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ.

Thành phần, số lượng hồ sơ làm bảo hộ

Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.

Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định.

Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện.

Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký.

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nguyên tắc ưu tiên khi nộp đơn

Người đăng k‎ý có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên. Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận.

Quy trình thẩm định đơn bảo hộ

Thẩm định hình thức đơn. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Công bố đơn. Trường hợp đơn đăng ký hợp lệ. Văn phòng bảo hộ công bố thông báo trên các tạp chí chuyên ngành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ.

Thẩm định nội dung đơn bảo hộ

Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng.

Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.

Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm. Nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây.

Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về thời hạn bảo hộ

Văn bằng bảo hộ Giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm (25 năm) đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm (20 năm) đối với các giống cây trồng khác.

Quyền của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ

Tác giả của giống cây trồng có các quyền:

Được ghi tên với danh nghĩa là tác giả trong Văn bằng bao ho giong cay trong. Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và trong các tài liệu công bố về giống cây trồng.

Được nhận thù lao.

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các quyền sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ.

Sản xuất hoặc nhân giống.

Chế biến nhằm mục đích nhân giống.

Chào hàng.

Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường khác.

Xuất khẩu.

Nhập khẩu.

Lưu giữ để thực hiện các hành vi nêu trên.

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cũng có quyền ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng. Thừa kế, kế thừa quyền và chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có các nghĩa vụ sau đây.

Nộp lệ phí khi nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định về hình thức và nội dung hồ sơ để cấp Văn bằng bảo hộ.

Nộp phí hàng năm kể từ năm được cấp Văn bằng bảo hộ. Duy trì hiệu lực của Văn bằng đó.

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ phải trả thù lao cho tác giả trong trường hợp tác giả được thuê. Hoặc làm theo hợp đồng, thỏa thuận khác.

Trực tiếp duy trì hoặc ủy quyền cho người khác duy trì vật liệu nhân của giống được bảo hộ. Cung cấp vật liệu nhân đó theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để lưu giữ quỹ gen. Làm mẫu chuẩn và gieo trồng để kiểm tra tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống được bảo hộ.

Hạn chế quyền của chủ nhiều

Các hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền.

Sử dụng phục vụ nhu cầu cá nhân và phi thương mại;

Sử dụng nhằm mục đích lai tạo để nghiên cứu khoa học;

Quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng. Đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ.

Hoặc người được chủ bằng bảo hộ cho phép bán. Hoặc bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài, trừ các hành vi.

Liên quan đến việc nhân tiếp giống cây trồng đó;

Hủy bỏ và đình chỉ văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ trong các trường hợp sau.

Đơn đăng ký do người không có quyền đăng ký đứng tên. Trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký.

Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ.

Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất. Hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng. Nó được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng k‎ý thực hiện.

Văn bằng bảo hộ bị đình chỉ trong các trường hợp sau:

Tính đồng nhất và tính ổn định được bảo hộ không còn đáp ứng được các yêu cầu như tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí theo quy định.

Chủ văn bằng bảo hộ không cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc duy trì văn bằng bảo hộ theo quy định.

Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên của các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Xử ký các hành vi xâm phạm quyền của chủ văn bằng bảo hộ

Các hành vi sau đây được coi là hành vi xâm phạm quyền của chủ văn bằng bảo hộ.

Khai thác, sử dụng các quyền của chủ văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ văn bằng bảo hộ.

bảo hộ giống cây trồng
bảo hộ giống cây trồng

Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng. Hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài. Hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã được bảo hộ.

Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Loan Loan

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Loan Loan làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Loan Loan

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Loan Loan như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Loan Loan tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Loan Loan sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Loan Loan bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Loan Loan trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Loan Loan trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Loan Loan tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Loan Loan mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Loan Loan sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Loan Loan cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Loan Loan sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Loan Loan cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Loan Loan cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Loan Loan uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hỗ trợ Quý khách hàng dịch vụ bảo hộ giống cây trồng với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất. Cam kết sẽ được tư vấn đầy đủ các nội dung bảo đảm quyền và lợi ích của quý khách hàng.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035