Bản tự kiểm điểm của chi ủy viên

bản tự kiểm điểm của chi ủy viên

Mẫu bản tự kiểm điểm của chi ủy viên chi bộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kiểm điểm của chi ủy chi bộ.

Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của chi ủy báo cáo, kết quả hoạt động của chi ủy trong năm vừa qua, phương hướng hoạt động cho năm mới… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bản tự kiểm điểm của chi ủy viên chi bộ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm của chi ủy viên chi bộ như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ ………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……., ngày…tháng…năm….

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NĂM 20..

CỦA CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG ……

Thực hiện kế hoạch số ……….., ngày ………… của Ban thường vụ Đảng ủy xã ………. v/v “ Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”.

Tập thể chi ủy- chi bộ Trường ………. báo cáo kiểm điểm với những nội dung cụ thể sau:

Trong năm 2017 chi ủy có những thuận lợi cơ bản là:

Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã …….. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Khó khăn:

Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

Với đặc điểm trên chi uỷ chi bộ tự kiểm điểm các mặt công tác năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 2017:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên cho lãnh đạo chính quyền, BCH các đoàn thể, đảng viên và CBVC. Qua đó đề ra các chương trình, Nghị quyết cụ thể trong từng lĩnh vực sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của nhà trường.

Duy trì tốt các cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra các Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, chi uỷ luôn có những đề xuất chỉ đạo kịp thời để giữ vững nề nếp, chất lượng và những thành tích đã đạt được. Quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học được đảm bảo; hoạt động dạy học thêm được chấn chỉnh; HĐGDNGLL được triển khai thực hiện tốt.

Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, luôn được coi trọng và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng.

b) Khuyết điểm:

Các giải pháp chỉ đạo cụ thể để khắc phục các tồn tại của nhà trường như: công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất… có tiến bộ, Tuy nhiên công tác giáo dục đạo đức học sinh còn nhiều hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt của phụ huynh học sinh.

2. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiện với các đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b) Khuyết điểm:

Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ đạo toàn diện một số mảng việc chưa kịp thời.

4. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

4.1 Về phát huy ưu điểm:

4.1.1Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

=Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng viên trong chi bộ chưa có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của mình.

Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục, Đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt Chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách;

Chi bộ quán triệt nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong toàn Chi bộ. Theo dõi, kiểm tra, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình; từ đó mỗi đảng viên tự điều chỉnh mình, để phòng tránh sự tha hóa, biến chất.

Chi ủy phân công mỗi tổ chuyên môn có một đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí đảng viên, kịp thời phản ánh về chi ủy khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;

Chi ủy đã triển khai và quán triệt nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và trong cả Hội đồng sư phạm.

Tất cả đảng viên đều đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là về thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc.

Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

Trong năm qua, trong Chi bộ không có những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không có những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không có cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế :

Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được Chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết Chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn của cấp trên, không để tình cảm riêng tư tác động, chi phối đến chất lượng công tác này;

Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị.

Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức nên có những chuyển biến tích cực.

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :

Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, gia trưởng, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến “lấn sân” buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền;

Tập thể Chi ủy, Chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo tính dân chủ nhưng thật sự tập trung, trong đánh giá, qui hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, thực thi chính sách cán bộ đảm bảo qui trình, hướng dẫn của cấp trên đề ra.

Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nễ trong công tác thi đua khen thưởng.

4.2 Về khắc phục khuyết điểm:

Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng qui trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

II. Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm 2017:

Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chi ủy viên. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số 09-HD/BTCTW

Có quy chế để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ và từng đảng viên

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ năm 2017 trình bày trước Chi bộ, đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý.

Nơi nhận:

– Đảng ủy xã ………..;

– Chi ủy;

– Đảng viên trong Chi bộ.

– Lưu: Chi bộ.

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Luật Rong Ba tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

bản tự kiểm điểm của chi ủy viên
bản tự kiểm điểm của chi ủy viên

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Luật Rong Ba uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là những chia sẻ của Luật Rong Ba về bản tự kiểm điểm của chi ủy viên và hướng dẫn cách viết. 

Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775